Vaktest

De vaktest bestaat uit twee delen:

A. Een onderzoek van een aangewezen object, voorzien van foto (detail) opnamen om de situatie duidelijk te maken. De onderzoeksresultaten worden verwerkt in een taxatierapport van vier à vijf pagina’s tekst over dit object. In het rapport staan onder andere een duidelijk geformuleerde doelstelling en een samenvatting. Eventuele rekentabellen, onderzoeksresultaten, plattegronden e.d. worden in een bijlage opgenomen.

B. Een gesprek met de vaktestcommissie, waarin - mede op basis van het voorgelegde rapport - de meer algemeen theoretische kennis wordt getoetst. Dit gesprek neemt circa 1 uur in beslag.

1. Boomtechnische aspecten
  • Bomensortiment;
  • Boom- en groeiplaatsonderzoek;
  • Diagnostiek ('levensverwachting van de boom');
  • Boomverzorgingsmethoden en hun effect;
  • Prijzen (van boomkwekerijproducten; inrichtings- en onderhoudmaatregelen).
2. Toepassing van de in Nederland gangbare taxatiemethoden
  • Marktwaarde c.q. handelswaarde;
  • Feitelijke vervangingskosten;
  • Rekenmodel vervangingskosten;
  • Noodzakelijke (juridische) achtergrondinformatie. U hoeft zich niet als jurist op te stellen, maar een jurist moet op basis van uw rapport verder kunnen werken.
3. Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden, Kortom:

Uit het taxatierapport en de mondelinge toelichting moet blijken dat de kandidaat grote deskundigheid en ervaring heeft op het gebied van onderzoek en diagnose. Ook de oplossing van het probleem en het daarvan te verwachten effect moeten beargumenteerd kunnen worden. Verder is het van belang dat de kandidaat op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen en deze met wijsheid hanteert. De toekomstige boomtaxateur dient taxatiemethoden correct en flexibel toe te passen. Tot slot eist de NVTB dat de kandidaat het rapport zowel schriftelijk als mondeling goed presenteert wat betreft taalgebruik, redactie en lay-out.

Literatuurlijst
Boomtaxateur.nl

Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

©2023 NVTB | Contact | Rekenmodel
Privacy | Website: Vuijst Visuals